Prosjektdetaljer
Kunde Statens Vegvesen
Adresse E16 Rud-Vøyenenga, Bærum kommune
Virksomhetsområde Anlegg
Virksomhet Anlegg Spesialprosjekter
Prosjekttype Samferdsel
Kontraktsform Generalentreprise
Kontraktssum 689 MNOK
Status Pågående
Startdato 1. september 2015
Ferdig dato 1. desember 2019
Kontakt Tom Magne Langedrag

Ny gjennomgående E16 fra Bærumsveien til Vøyenenga

Entreprisen omfatter gjennomgående E16 fra dagens kryss ved Bærumsveien til Vøyenenga med lengde på ca. 1,3 km og med

  • tilhørende støyskjerm
  • kryss ved Bærumsveien inkludert flytting av bussholdeplasser og midlertidig ombygging av lokalveier
  • kryss ved Lommedalsveien inkludert forlengelse av Lommedalsveien
  • åpning av Dælibekken herunder flytting av gang- og sykkelveier, bru-/kulvertarbeider og VA-omlegging
  • midlertidig og permanent belysningsanlegg og bygningsmessige arbeider for tekniske anlegg

I tillegg inngår bygging av ny kontrollstasjon for politi/kjøretøykontroll ved E16 på Økri med beliggenhet ca. 2 km nord for Vøyenenga.

Prosjektet er utfordrende på grunn av nærhet til det vernede Sandviksvassdraget, nærhet til høyspentlinjer i luftspenn over strekningen, kontinuerlig trafikkavvikling inkludert gang- og sykkelveier under prosjektutførelsen, samt flomutsatte områder langs Isielva, Lommedalselva og Sandvikselva.

Prosjektet utføres i samarbeid med Implenia AS, og er forventet ferdigstilt i desember 2019