Masseflytting

Hæhre Entreprenør er eksperter på masseflytting. I den norske anleggsbransjen er flytting av store masser nærmest synonymt med Hæhre.

 


 

Flytter fjell

Norge er et land med store variasjoner i terrenget. Når en ny vei skal bygges, må fjell og løsmasser bokstavelig talt flyttes. I de fleste av veiprosjektene våre skal store mengder fjell sprenges bort for så å brukes som fyllmasse andre steder i terrenget.

Store maskiner og nok ressurser

Flytting av store masser kan være utfordrende. Det krever store og moderne maskiner, nok ressurser, og at alle gjør det de skal til riktig tid. På prosjekt E6 Helgeland Nord, Korgen–Bolna, kan vi nevne fjellskjæringer opp mot 30 meter, og steinfyllinger på over 20 meter. 

Les om kontraktsformen på E6 Helgeland Nord, Korgen–Bolna: Hæhre og Vegvesenet fullroser ny kontraktsform.

Digitale hjelpemidler

For å få til god planlegging tar Hæhre Entreprenør i bruk digitale hjelpemidler. Vi bruker blant annet droner for å kartlegge terrenget, optimalisere veiens plassering og skape gode 3D-modeller. Dette gjør at vi effektivt kan planlegge og gjennomføre produksjonen. Les mer om Digitalisering.


Høye krav til planlegging

I tillegg til utfordrende terreng må man som regel ta hensyn til eksisterende trafikkerte veier og annen infrastruktur. Dette innebærer komplekse faseplaner og trafikkomlegging samt godt samarbeid med blant annet Statens Vegvesen, NSB og alle berørte naboer og trafikanter i området.

Kompliserte masseflyttingsarbeider

Et eksempel på et meget komplisert masseflyttingsarbeid er fellesprosjektet E6 Dovrebanen langs Mjøsa. Terrenget her var svært sidebratt, og ny vei skulle etableres tett inntil en høyt trafikkert E6 og jernbane. Mudring og undervannssprengning for etablering av fylling for jernbane i Mjøsa satte også høye krav til kompetanse, planlegging av aktiviteter og logistikk.

Et annet eksempel på flytting av fjell- og jordmasser, hvor også vann måtte mudres og bløte myrområder måtte fylles, er Rv.7 Sokna–Ørgenvika.

Man kan trygt si at Hæhre Entreprenør bokstavelig talt bygger Norge.