Grønt fokus


BetonmastHæhre satser på miljøet

Byggebransjen gjennomfører en grønn revolusjon, og i tråd med den pågående satsingen mot lav miljøbelastning innfører BetonmastHæhre en konkret miljøstrategi.


Visjon

BetonmastHæhre er et miljøorientert selskap. Vi jobber for å ha en minimal negativ påvirkning på det lokale og globale miljøet.

Miljøsatsingen i BetonmastHæhre medfører at selskapet ligger i forkant, og er forberedt når nye krav stilles til bransjen. Samtidig skal tiltakene tydeliggjøre at vi tar samfunnsansvar overfor omgivelser og medarbeidere. Dette skal gjøre BetonmastHæhre til en foretrukket samarbeidspartner for miljøprosjekter.


Grønn tråd – vår miljømodell

BetonmastHæhres miljømodell, Grønn tråd, systematiserer miljøarbeidet og forenkler det å bygge grønt. Ved hjelp av velutviklet miljøledelse, lokale miljøkunnskaper og sentrale nøkkelpersoner skal vi sikre en grønn tråd gjennom hele prosjektet. Med utgangspunkt i denne miljømodellen kan BetonmastHæhre tilby partnerskap i forprosjekter, hvor vi gir trygg veiledning og presenterer riktige miljøvalg og effektive tekniske løsninger.

Vi vil vurdere bærekraftige løsninger og livssykluskost (miljøbelastning og kostnader) når valg tas. Dette gjelder både materialbruk, holdbarhet og energiforbruk gjennom hele byggeprosjektet. Den mest energivennlige strømmen er den vi ikke bruker. Ved teknisk styring og gode løsninger kan vi optimalisere byggene våre slik at de har minst mulig energiforbruk. Når bygget er ferdig, gir vi god brukeropplæring og bistand til innregulering for at det skal bli minst mulig energiforbruk i driftstiden. For utbygger blir resultatet gode miljøløsninger, et godt produkt og god økonomi.


Miljøsertifisert etter ISO 14001

BetonmastHæhre har ambisiøse miljømål. Alle BetonmastHæhre-selskaper skal på sikt være miljøsertifisert etter ISO 14001. De fleste selskapene har allerede en miljøsertifisering, og i løpet av kort tid vil alle våre datterselskaper være sertifisert etter ISO 14001. Nystartede selskaper sertifiseres fortløpende.

ISO 14001-standarden stiller strenge krav til kontinuerlig overvåking og måling av BetonmastHæhre sine miljøpåvirkninger. I tillegg settes det strenge krav til overholdelse av regelverk og kontinuerlige forbedringer. Vi søker stadig etter prosjekter med miljøkrav, og stiller ambisiøse miljøkrav til prosjekter i egen regi.

Sertifiseringen gir kundene en sikkerhet om at vi følger alle lover og forskrifter for påvirkning på det ytre miljø, og at vi arbeider kontinuerlig med å redusere våre negative påvirkninger på miljøet. BetonmastHæhre har i miljøpolitikken også fastsatt konkrete mål for miljøpåvirkning og materialvalg, som igjen forsikrer kundene at BetonmastHæhre finner løsninger og produkter som gir miljøgevinst til prosjektene.

Les mer om ISO 14001.