Nyheter // Konsern

BetonmastHæhre omorganiserer virksomheten

BetonmastHæhre omorganiserer virksomheten. Dagens konsernmodell erstattes av en holdingstruktur, med to hovedvirksomheter, henholdsvis bygg & eiendom og anlegg. Målet er å bedre den samlede lønnsomheten til konsernet.

Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen fusjonerte i 2017. Arbeidet med å integrere de store virksomhetene med lang historie, ulik bakgrunn og kultur har lagt beslag på betydelige ledelsesressurser og har vært mer krevende enn forutsatt. Nå tar selskapet et skritt tilbake ut ifra en erkjennelse om at enda større fokus må rettes mot kjernevirksomheten, og utfordringene og mulighetene som ligger i bygg- og anleggsmarkedene.

– Gjennom denne omorganiseringen frigjør vi ressurser til å kunne fokusere på kjernevirksomheten vår, der verdiskapningen finner sted, sier styreleder Ole Enger. Enger sier lønnsomhet siden sammenslåingen av Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen samlet sett har vært for svak.

Som følge av omorganiseringen foretar selskapet en intern rokkering i ledelsen. Konsernsjef Jørgen Evensen går over i stillingen som leder av bygg- og eiendomsvirksomheten, mens finansdirektør Svein Hov Skjelle blir leder for holdingselskapet. Petter A. Vistnes forblir leder av anleggsvirksomheten.

– Når vi nå foretar en omorganisering der målet er å fokusere ressursene i enda større grad på kjernevirksomheten, er det naturlig for meg å ta rollen som leder av bygg og eiendom. Jeg ser frem til i større grad kunne fokusere min tid på å videreutvikle denne virksomheten i lag med våre svært dyktige medarbeidere, sier Jørgen Evensen.

Lederbyttet skjer med umiddelbar virkning. Svein Hov Skjelle ser frem til å ta fatt på sin nye rolle.

BetonmastHæhre omorganiserer virksomheten. Som følge av omorganiseringen foretar selskapet en intern rokkering i ledelsen. Konsernsjef Jørgen Evensen (til høyre) går over i stillingen som leder av bygg- og eiendomsvirksomheten, mens finansdirektør Svein Hov Skjelle (midten) blir leder for holdingselskapet. Petter A. Vistnes forblir leder av anleggsvirksomheten. Bilde: Byggeindustrien/bygg.no

 

– Vi lever i markeder som historisk har hatt gode vilkår, men hvor endringer skjer stadig raskere. For å lykkes fullt ut i disse markedene er vi helt avhengig av å ha rett og tilstrekkelig spisskompetanse i våre virksomheter. Omorganiseringen av konsernet er et aktivt grep for å styrke lønnsomheten gjennom et enda større fokus på våre respektive kjernevirksomheter; bygg og anlegg. Min rolle vil i stor grad gå ut på å bidra til å tydeliggjøre og forankre strategien for våre to virksomhetsområder og samtidig legge til rette for at virksomhetene skal lykkes med å nå sine mål, sier Skjelle.

Jørgen Evensen hilser Skjelle velkommen.

– Jeg ansatte Svein for et år siden. Vi utfyller hverandre godt og har funnet en god og fortrolig arbeidsform. Jeg ser frem til å jobbe tett med Svein også i fortsettelsen, sier Jørgen Evensen.

Petter A. Vistnes vil fortsette i rollen som leder av anleggsvirksomheten i BetonmastHæhre.

– Vi opererer i et voksende marked i rask endring, med ulike muligheter og utfordringer. Innen anlegg ser vi blant annet nye kontraktsformer, større og mer komplekse kontrakter. Omfanget av tvister og økonomisk uavklarte forhold med våre kunder må reduseres slik at vi kan bruke vår kompetanse og kapasitet på planlegging og gjennomføring av anleggsprosjektene. Omorganiseringen vil legge til rette for enda større fokus på å styrke lønnsomheten i anleggsvirksomheten, sier Vistnes.

BetonmastHæhre vokser raskt, men lønnsomheten har samlet sett ikke vært god nok. Nylig rapporterte konsernet resultatene for første halvår 2018, som viste en omsetning på 6,3 milliarder kroner og et driftsresultat på 87 millioner kroner. Selskapet forventer å omsette i 2018 for over 12 milliarder kroner med over 3 000 medarbeidere. Bygg, eiendom og Sverige har riktignok levert jevnt over gode resultater, men også innen disse virksomhetene har konsernet ambisjoner om lønnsomhetsforbedringer. Grepene som nå tas er ment å legge til rette for bedre resultater i hele konsernet.

– Selv om deler av vår virksomhet går godt, har vi klare ambisjoner om å løfte marginene i både bygg og anlegg. Med enda større fokus på vår kjernevirksomhet tror jeg vi har alle forutsetninger til å levere bedre resultater gitt vår organisasjon, markedsposisjon og robuste finansielle stilling, sier Skjelle.

Nærmere om omorganiseringen:

BetonmastHæhre omorganiseres fra en konsernmodell med divisjonsstruktur til en holding-modell med to hovedvirksomheter, bygg & eiendom og anlegg. BetonmastHæhres norske og svenske byggvirksomhet vil, sammen med konsernets eiendomsvirksomhet, sortere under byggselskapet. Anleggselskapet vil bestå av virksomhetene Infrastruktur (Hæhre), Isachsen og Steen & Lund.

Svein Hov Skjelle blir leder av holdingselskapet. Jørgen Evensen vil lede bygg- og eiendomsvirksomheten, mens Petter A. Vistnes vil lede anleggsvirksomheten.

 

For ytterligere informasjon:
Svein Hov Skjelle, konsernsjef BetonmastHæhre, tlf.: +47 930 55 566, e-post: svein.skjelle@betonmast.no
Jørgen Evensen, administrerende direktør Bygg og Eiendom, tlf.: +47 906 09 310, e-post: jorgen.evensen@betonmast.no
Petter A. Vistnes, administrerende direktør Anlegg, tlf.: +47 902 27 810, e-post: petter.vistnes@betonmast.no

Svein Hov Skjelle har vært CFO i BetonmastHæhre siden starten av 2018. Han kom fra rollen som konsernsjef i det børsnoterte eiendomsselskapet Norwegian Property, hvor han også har vært CFO. Skjelle er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker. Han har tidligere hatt stillinger som CFO i Entra Eiendom, CFO i TeleComputing og administrerende direktør i TeleComputing Norge. Skjelle har også erfaring fra stillinger innen økonomi, strategi og finans fra Veidekke og Dyno Industrier.

Jørgen Evensen er tidligere grunder og konsernsjef i BetonmastHæhre. Evensen er utdannet ingeniør. Han har over 20 års erfaring innen bygg og anlegg, og har tidligere bakgrunn fra NCC.

Petter A. Vistnes har ledet BetonmastHæhres anleggsvirksomhet siden februar 2018. Vistnes har lang bakgrunn fra entreprenørbransjen, blant annet fra NCC, Betonmast og Implenia. I Implenia var han blant annet leder av den skandinaviske virksomheten og medlem av konsernledelsen i Sveits.