Nyheter // Konsern

BetonmastHæhre 2. kvartal 2018 – Sterk vekst, ambisjoner om marginforbedring

BetonmastHæhre opplevde høy aktivitet og solid vekst i alle deler av konsernet i andre kvartal 2018. Driftsinntektene endte på 3,5 milliarder kroner, en vekst på 57 prosent fra pro forma 1,95 milliarder kroner i samme kvartal året før. Driftsresultatet endte på 22,9 millioner kroner (21,8 millioner kroner i 2. kvartal 2017), noe som ga en driftsmargin i kvartalet på 0,7%.

– BetonmastHæhre vokser raskt innen både bygg og anlegg og i både Norge og Sverige, men vår samlede lønnsomhet er svakere enn forventet. I tiden fremover vil vi legge til rette for å styrke fokuset på vår kjernevirksomhet ytterligere, med det klare mål å løfte marginene i alle deler av virksomheten, sier konsernsjef Jørgen Evensen.

Divisjon Bygg omsatte for 1,6 milliarder kroner i andre kvartal, en vekst på 37% fra 1,2 milliarder kroner i tilsvarende kvartal året før. Driftsresultatet endte på 49 millioner kroner, opp fra 43 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2017. Driftsmarginen i kvartalet endte på 3,0% (3,6%). I første halvår var omsetningen på 3,1 milliarder kroner (2,3 milliarder kroner), og driftsresultatet 92 millioner kroner (69 millioner kroner).

Divisjon Bygg hadde høy aktivitet i kvartalet med god fremdrift på pågående prosjekter og god ordreinngang. Ordrereserven til divisjon Bygg var på 5,4 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, svakt ned fra 5,6 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Blant kontraktene som ble inngått i andre kvartal var byggetrinn 3 på Lørenporten i Oslo og næringsbygget Drammen stasjon D2 for Bane NOR Eiendom.

Divisjon Anlegg hadde gjennomgående høy aktivitet i andre kvartal. De største infrastrukturprosjektene viste gode produksjon og fremdrift med høy kapasitetsutnyttelse på maskinparken.

Omsetningen i andre kvartal ente på 1,8 milliarder kroner, opp hele 81% fra andre kvartal 2017 da divisjonen omsatte for 969 millioner kroner på pro forma basis. Driftsresultatet endte på minus 27 millioner kroner (minus 11 millioner kroner) noe som ga en margin på -1,5% (-1,1%). I første halvår var omsetningen på 3,0 milliarder kroner (1,8 milliarder kroner), og driftsresultatet minus 6 millioner kroner (31 millioner kroner).
Resultatene innen anlegg er fortsatt negativt påvirket av nedvurdering ved et fåtall større prosjekter. Nedvurderingene skyldes i stor grad mer forsiktig vurdering av tilleggsarbeider, krav mot byggherrene og økte prosjektkostnader.

Ordrereserven til divisjon Anlegg var på 5,8 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, opp fra 5,6 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Blant kontraktene som ble inngått i andre kvartal var en avtale med Ski kommune om bygging av hovedføringsledning for spillvann mellom Ski og Haugbro og en anleggskontrakt på Ulven i Oslo.

I slutten av juni kunngjorde Nye Veier at selskapet har bestemt at BetonmastHæhre går videre til konkretiseringsfasen for planlegging og bygging av ny E39 Mandal øst–Mandal by. Strekningen Mandal øst-Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Kontrakten har en verdi på ca. 1,5 milliarder NOK eks. mva, og omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av syv km firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by. Endelig kontraktsignering er ventet i oktober, og byggestart er anslått til slutten av 2019.

Divisjon Sverige omsatte for 199 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 102 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Sverige opplevde sterk ordreinngang i kvartalet, med blant annet et studentleilighetsprosjekt i Stockholm til 390 millioner svenske kroner. I tillegg ble den første kontrakten i Malmö vunnet, kun uker etter at selskapet ble etablert. Divisjonen hadde per utgangen av andre kvartal en rekordhøy ordrereserve på 1,4 milliarder kroner.

Divisjon Eiendom omsatte for 33 millioner kroner i andre kvartal og fikk et resultat før skatt 10 millioner kroner.

Samlet ordrereserve for konsernet var ved utgangen av første kvartal på 12,6 milliarder kroner, mot 12,9 milliarder kroner ved utgangen av foregående kvartal. I tillegg hadde konsernet en betinget ordrereserve på 2,2 milliarder kroner per andre kvartal.

BetonmastHæhre har en solid finansiell stilling med en egenkapital på 3,2 milliarder kroner, og en kontantbeholdning på over 1,3 milliarder kroner. BetonmastHæhre skal gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning i form av utbytte. Utbytte skal normalt utgjøre 50% av selskapets årsresultat, og det tas sikte på å utbetale halvårlig utbytte. I tråd med dette, har styret i BetonmastHæhre foreslått å betale et utbytte for første halvår på NOK 2 per aksje, tilsvarende 28,4 millioner kroner i samlet utbetaling. Styrets forslag til utbytte vil behandles på generalforsamling i september, med ventet utbetaling primo oktober.
Konsernets samlede H-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) var i andre kvartal 3,9, svakt ned fra 4,0 i foregående kvartal. Sykefraværet i kvartalet endte på 2,9% prosent.

For fullstendig kvartalsrapport, se våre Investor-sider.

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Jørgen Evensen, +47 906 09 310, jorgen.evensen@betonmast.no
Finansdirektør Svein Hov Skjelle, +47 930 55 566, svein.skjelle@betonmast.no