Nyheter // Infrastruktur

Bred spisskompetanse innen vei- og anleggsutbygging

De siste 40 årene har Hæhre Entreprenør AS etablert seg som en betydelig aktør innen vei- og anleggsutbygging. Drivkraften har hele tiden vært å løse oppgavene på en profesjonell måte overfor våre oppdragsgivere, som er private, næringsliv og det offentlige. Hæhre Entreprenør utgjør nå BetonmastHæhres Divisjon infrastruktur.

Divisjon infrastruktur består av flere selskaper med spisskompetanse innen en rekke ulike fagområder, som samlet gir en stor gjennomføringsevne. Vi kan tilby komplette entreprenørløsninger og utfører arbeider innen blant annet:

● Vei og jernbane
● Broer og betongkonstruksjoner
● Tunneler
● Flyplasser
● Større tomteutvidelser

Stor gjennomføringsevne

Divisjon infrastruktur er lokalisert med kontorer i Vikersund, på Billingstad og i Bergen. Sammen med datterselskapene tilbyr vi et bredt spekter av produkter og tjenester.
Samlet teller vi over 600 ansatte, som besitter en unik erfaring og kompetanse. Dette, sammen med en stor og moderne maskinpark, gir oss styrke til å påta oss selv de største og mest komplekse oppdrag. Og ikke minst; det gir oss troen på at vi også i fremtiden vil sette vår signatur på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur over hele landet.

Intet oppdrag er for stort

Anleggsdivisjonen påtar seg de store samferdselsprosjektene og infrastrukturoppgavene og utfører oppdrag over hele landet. Vår ambisjon er å være bransjens ledende entreprenør på anleggsvirksomhet.

Våre prosjekter spenner fra omfattende arbeider på E6 langs Mjøsa til driving av tunnel i permafrost på Svalbard. Vi har bygd utfordrende veiparseller, broer, tunneler, flyplasser og moloer med omfattende undervannsarbeider. Oppdragene stiller høye krav til både nøyaktighet, fremdrift og valg av løsninger, og ikke minst store krav til organisasjonen og evnen til å koordinere arbeidet.

Fra A til Å

BetonmastHæhre Divisjon infrastruktur utfører alt fra krevende sprengnings- og masseforflytningsarbeider til omfattende konstruksjonsarbeider. Gjennom våre prosjekter møter vi daglig problemstillinger som løses ved å kombinere sterk faglig kompetanse med lang og god erfaring. Det beste resultatet skapes der erfaring og tradisjon møter nye ideer og utradisjonell optimisme.

En solid portefølje

Flere store samferdselsprosjekter inngår i vår portefølje. Divisjon infrastruktur påtar seg prosjekter i hele landet, fra småflyplassen i Mehamn i nord til vindmølleparken på Lista i sør. Vi har også satt våre spor i Vikersund med verdens største skiflyvningsbakke og i Øvre Årdal med tunnelgjennomslag i en fjellside 1000 meter over havet. Ingen oppgave er for spesiell eller utfordrende for oss!

Lang erfaring i prosjektstyring og anleggsledelse

Vår styrke ligger i en effektiv organisasjon med korte beslutningslinjer. Vi spiller på lag med byggherren og tar aktivt del i arbeidet med å finne de beste løsningene, både med tanke på kvalitet, fremdrift og økonomi. Vi legger vekt på et godt og tett samarbeid gjennom alle fasene i prosjektet. Målet er et resultat alle parter kan være stolte av – og som varer inn i fremtiden.

Miljøsertifisert

Anleggsbransjen påvirker miljøet i stor grad, og både samfunn og oppdragsgivere krever at vi skal påføre miljøet så lite forurensning og utslipp som mulig. BetonmastHæhre Infrastruktur ønsker å satse på miljøet, og ble i mai 2013 miljøsertifisert iht. NS – ISO 14001. Vår miljøsatsing skal bidra til en bærekraftig og konkurransedyktig utvikling av bedriften. Vi har ambisiøse mål og høye forventninger til egne prestasjoner.
Våre ansatte blir bevisstgjort på hvordan jobben hver enkelt gjør påvirker miljøet, og som bedrift skal vi på best mulig måte tilrettelegge for forebyggende tiltak på alle våre anlegg.

Kvalitet og dokumentasjon

Vi har en definert policy og innarbeidede rutiner når det gjelder kvalitetsstyring og dokumentasjon. Kvalitet handler ikke bare om sluttproduktet, men om alt vi foretar oss på alle nivåer gjennom hele prosessen.
Dokumentasjon er en viktig del av dette arbeidet, slik at både kunden og vi hele tiden kan sjekke at alt er gjort i henhold til inngåtte avtaler og i tråd med gjeldende regelverk. Våre kunder og samarbeidspartnere skal også være trygge på at de møter profesjonelle og seriøse medarbeidere, uansett i hvilket ærend de kommer.

Helse, miljø og sikkerhet – grunnleggende elementer i driften

Helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende elementer i vår daglige drift, og er alltid med helt fra planleggingsstadiet i nye prosjekter. Vi jobber etter en null-skade-visjon både på personell, materiell og miljøet, og har rutiner som skal ivareta dette både internt og ute på anleggene.
Vi har egne HMS-ansvarlige på hvert prosjekt, og jobber for å involvere medarbeidere på alle nivåer i HMS-arbeidet. Vi skaper forståelse for at HMS ikke kun er et lederansvar, men en forpliktelse som pålegges alle våre medarbeidere.

Mål: Ingen skader

Vårt mål er, enkelt og greit, at vi ikke skal ha noen skader. Det er riktignok et ambisiøst mål, og naturligvis et mål som ikke automatisk nås ved at vi vedtar det. Alle nivåer må bidra så godt de kan for å nå målet, både ved tilrettelegging, i utførelsen og med ekstra oppmerksomhet på forhold som kan føre til uhell og uønskede hendelser.

Et godt arbeidsmiljø

Vi legger vekt på å skape et inspirerende arbeidsmiljø med store muligheter for personlig og karrieremessig utvikling, uansett hvilket faglig utgangspunkt du har. Mange av våre ledere har startet som lærling, og gått gradene i selskapet, noe vi ser på som en stor styrke for å kunne se helheten i et byggeprosjekt og finne løsninger på de utfordringer som måtte dukke opp.
Vi dyrker også et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av fellesskapet – og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet.